Religie en de andere zijde

In deze reeks papers wil ik de constitutieve aspecten van religie trachten te verbinden met een aantal interessante gedachten of theoretische concepten die ik put uit diverse takken van het filosofische denken en het wetenschappelijke onderzoek, met de bedoeling een bescheiden bijdrage te leveren tot wederzijdse bevruchting van het theologische en filosofische denken over religie enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek naar religie anderzijds. Daartoe begin ik met een voorstel van definitie van religie.

Uit de definitie van religie zou men moeten kunnen afleiden dat de kern van het fenomeen bestaat in de verhouding van de mens tegenover wat door hem ervaren of voorgesteld wordt als ‘een andere werkelijkheid’. In deze eerste paper probeer ik dit essentiële gegeven nauwkeuriger te omschrijven en behandel ik een aantal directe problemen die ermee verbonden zijn.

De vorsers waarmee ik in deze paper vooral in dialoog ga, zijn godsdienstantropoloog Valeer Neckebrouck en cultuurfilosoof Arnold Burms.

Klik op deze link om de paper te downloaden:

Bouweraerts C._Gedachten over religie_1_Religie en de andere zijde