Religie en de andere zijde: herzieningen, verduidelijkingen en aanvullingen

In deze reeks papers wil ik de constitutieve aspecten van religie trachten te verbinden met een aantal interessante gedachten of theoretische concepten die ik put uit diverse takken van het filosofische denken en het wetenschappelijke onderzoek, met de bedoeling een bescheiden bijdrage te leveren tot wederzijdse bevruchting van het theologische en filosofische denken over religie enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek naar religie anderzijds. In een eerste bijdrage begon ik daartoe met een voorstel van definitie van religie.

Ik betoogde dat men uit deze definitie van religie zou moeten kunnen afleiden dat de kern van het fenomeen bestaat in de verhouding van de mens tegenover wat door hem ervaren of voorgesteld wordt als ‘een andere werkelijkheid’ en dat een goede theorie van de godsdienst probeert om minstens inzicht te bieden in de cognitieve, emotionele, motivationele en sociaal-culturele mechanismen die de mens in staat stellen en ertoe aanzetten het bestaan van een andere werkelijkheid te vermoeden, er objectiviteit aan toe te kennen en te geloven dat deze werkelijkheid ook in zekere zin superieur is. In die eerste bijdrage probeerde ik dan ook om dit essentiële gegeven nauwkeuriger te omschrijven en behandelde ik een aantal directe problemen die ermee verbonden zijn, met de bedoeling het materieel object van de  godsdienstwetenschap en -filosofie fijner te omlijnen. Ik deed dat door drie aspecten van de andere werkelijkheid, zoals die in de ervaring en verbeelding verschijnt, te bespreken: de andersheid, superioriteit en objectiviteit. In deze paper wens ik een aantal revisies en preciseringen aan te brengen bij wat ik daarover heb geschreven.

Klik hier om de paper te openen:

Bouweraerts C._Gedachten over religie_1b_Religie en de andere zijde_herzieningen, verduidelijkingen en aanvullingen

Religie en de andere zijde

In deze reeks papers wil ik de constitutieve aspecten van religie trachten te verbinden met een aantal interessante gedachten of theoretische concepten die ik put uit diverse takken van het filosofische denken en het wetenschappelijke onderzoek, met de bedoeling een bescheiden bijdrage te leveren tot wederzijdse bevruchting van het theologische en filosofische denken over religie enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek naar religie anderzijds. Daartoe begin ik met een voorstel van definitie van religie.

Uit de definitie van religie zou men moeten kunnen afleiden dat de kern van het fenomeen bestaat in de verhouding van de mens tegenover wat door hem ervaren of voorgesteld wordt als ‘een andere werkelijkheid’. In deze eerste paper probeer ik dit essentiële gegeven nauwkeuriger te omschrijven en behandel ik een aantal directe problemen die ermee verbonden zijn.

De vorsers waarmee ik in deze paper vooral in dialoog ga, zijn godsdienstantropoloog Valeer Neckebrouck en cultuurfilosoof Arnold Burms.

Klik op deze link om de paper te downloaden:

Bouweraerts C._Gedachten over religie_1_Religie en de andere zijde